Medenzeggenschapsraad

Ouders en medewerkers hebben invloed op ons schoolbeleid via de Medezeggenschapsraad (MR). De MR adviseert de schoolleiding en heeft soms ook instemmingsrecht.

 

De MR vergadert ongeveer vijf keer per schooljaar. De notulen van deze vergaderingen zijn voor geïnteresseerden te lezen in de MR-map op de locatie. Mochten ouder(s)/verzorger(s) of personeelsleden interesse of vragen hebben over bestuurlijke schoolzaken, dan kunnen die ingebracht worden via één van de MR-Ieden.